Kulturlandskap


Etter at Røros Kobberverk ble slått konkurs i 1977, kjøpte staten ved Miljøverndepartementet konkursboet i form av anlegg, bygninger og utstyr. Med i handelen fulgte også det omkringliggende industri- og jordbrukslandskapet. Det ble gjort for å ta vare på viktige kulturhistoriske verdier etter 333 års bergverksdrift på Røros. Forvaltninga av boet gikk etter hvert over til Rørosmuseet.


Kulturlandskapet består av området omkring Malmplassen i Røros sentrum, et areale på 2,5 km2, og Storwartzfeltet som ligger 9 km nordøst for Røros bergstad med et areal på 4,5 km2.

Området ved Malmplassen bærer tydelig preg av å ha vært en hytteplass, med mange industriminner der slagghaugene og smeltehytta er de dominerende. Gjennom området renner Hyttelva, et av de viktigste elementene for virksomheten.

Storwartz ligger i åpent fjellandskap med lav vegetasjon, rester av gråberg og fattig malm. Forurensende avrenning, rester av vannveier, transportveier og gruveåpninger er spor etter drifta i området. Høyt og synlig står bygningene og ruinene på Øvre Storwartz.